021-22679298

خلاصه:

به منظور استقرار برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکتهای پروژه محور خصوصا گزارش های برنامه ریزی و کنترل پروژه های بزرگ ، نرم افزار پریماورا به شکل وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. در حال حاضر نرم افزار P6 متعلق به شرکت Oracle آمریکا به عنوان یکی از نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه دنیا مطرح است که در حوزه های مختلف به مدیریت یکپارچه پروژه های سازمان ها می پردازد. این نرم افزار برای مدیریت انواع پروژه ها بر مبنای روش مسیر بحرانی (CPM) قابلیت بکارگیری را دارد.

به منظور استقرار برنامه ریزی و کنترل پروژه در شرکتهای پروژه محور خصوصا گزارش های برنامه ریزی و کنترل پروژه های بزرگ ، نرم افزار پریماورا به شکل وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
در حال حاضر نرم افزار P6 متعلق به شرکت Oracle آمریکا به عنوان یکی از نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه دنیا مطرح است که در حوزه های مختلف به مدیریت یکپارچه پروژه های سازمان ها می پردازد. این نرم افزار برای مدیریت انواع پروژه ها بر مبنای روش مسیر بحرانی (CPM) قابلیت بکارگیری را دارد.
  جهت دریافت آموزش لطفا فرم زیر را پر نموده تا کارشناسان تیزکار جهت ارائه خدمات با شما تماس حاصل نمایند .

خدمات مرتبط