021-26141503

صفحه 1

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی

کولر گازی
کولر گازی

برای انجام سرویس سالیانه و یا تعمیر کولر گازی خود با استفاده از اپلیکیشن تیزکار و یا مراجعه به سایت تیزکار و تکمیل فرم مربوطه و یا درخواست از اپراتور آنلاین سایت ، در ساعت و محل مورد نظر شمائیم .

ادامه مطلب
داکت اسپیلت
داکت اسپیلت

برای انجام سرویس سالیانه و یا تعمیر داکت اسپیلت خود با استفاده از اپلیکیشن تیزکار و یا مراجعه به سایت تیزکار و تکمیل فرم مربوطه و یا درخواست از اپراتور آنلاین سایت ، در ساعت و محل مورد نظر شمائیم .

ادامه مطلب
کولر آبی
کولر آبی

برای انجام سرویس سالیانه ، نصب و یا تعمیر کولر آبی خود با استفاده از اپلیکیشن تیزکار و یا مراجعه به سایت تیزکار و تکمیل فرم مربوطه و یا درخواست از اپراتور آنلاین سایت ، در ساعت و محل مورد نظر شمائیم .

ادامه مطلب

در حال بارگذاری 50 رکورد بعدی